pravila nagradne igre bingo

V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 8 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.
A) Paliaste b) Trikotne c) Jajaste, raune za kupljene izdelke Kinder je treba hraniti do konca nagradne igre.
Dobitnik nagrade lahko prenese svojo pravico do nagrade na drugo osebo, vendar ne na osebo, mlajo od 5 let (dopolnjenih 5 let v asu podelitve nagrade vendar se v tem primeru zahteva izrecno pisno soglasje starev, skrbnika ali zakonitega zastopnika mladoletne osebe.Len V primeru spora med organizatorjem in sodelujoim v tej nagradni bandit manchot dofus touch igri je pristojno Obinsko sodie v Zagrebu.Rezultati žrebanja so dokonni in pritožba ni mogoa.Vrednostih, vejih od navedenih v teh pravilih.Ta nagrada teje kot nepodeljeno.E bo raun z isto tevilko ponovno poslala ista ali druga oseba, bo ta prijava neveljavna in kot taka ne bo sodelovala v žrebanju, razen e slednji sodelujoi ne dokaže s kopijo rauna, da ima pravico do sodelovanja v nagradni igri.S sodelovanjem v tej nagradni igri se sodelujoi strinjajo, da v primeru, da postanejo dobitniki nagrade, organizator lahko brez nadomestila objavi in uporablja njihovo ime in priimek v tiskanem, zvonem, slikovnem in video gradivu s ciljem promocije izdelkov organizatorja.
Nagradne igre u Hrvatskoj na možete pratiti od 2010 godine.
Federacija: Naziv prireivaa nagradne igre: Bingo.o.o.
V tem primeru je organizator prost vseh morebitnih nastalih obveznosti do sodelujoih.
Najpozneje do prevzema nagrade je zmagovalec nagradne igre dolžan osebno predložiti organizatorju Data.o.o Dunajska Ljubljana veljaven osebni dokument (ime, priimek, naslov stalnega prebivalia) in navesti svojo davno ter telefonsko tevilko.
Sodelujoi se lahko prijavijo za sodelovanje v nagradni igri na spletni strani m/50. .(v nadaljnjem besedilu: »pravila ta pravila doloajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »Kinder 50 let« (v nadaljevanju: nagradna igra).Tedenska nagradna vpraanja:.E sodelujoi v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki pridobljeni v nagradni igri uporabljajo za namen obveanja 95 1 bingo o novostih poslovanja ali ponudbi podjetja Data.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati pisno zahtevo.Izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino.Odloitev organizatorja o vseh vpraanjih, povezanih z nagradno igro oziroma temi pravili, je dokonna in obvezujoa za vse sodelujoe.A) Kinder Schoko-bons b) Kinder Surprise c) Kinder Bueno.Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie.(1-urno svetovanje po izbiri podjetniko, davno, raunovodsko, pravno, kadrovsko ali marketinko).Žrebanje in rezultati so dokonni.Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z udeležbo na dogodku.Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov nagrajencev in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujoega v nagradni igri ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam.